Borgområde Södra Ving

Úlricehamns Kommun

 

Vädersholm är en borgruin i Hökerum i Södra Vings Socken, belägen 10 km väster om Ulricehamn,

Ulricehamns kommun. Alldeles bredvid borgområdet flyter Viskan. Av borgen syns idag tre kullar där

man tydligt kan se rester av byggnader, bland annat ett borgtorn av sten. Borganläggningen var till ytan

ca 250 x 150 meter. På medeltiden var borgholmen omgiven av vatten, men efter en sjösänkning på 1800-

talet utgör borgområdet en halvö, eller ett näs, i sjön Mogden. Holmen kallades Väderö.  600 meter söder

om Vädersholm ligger ytterligare två befästningslämningar, varav en skulle kunna vara Fagranäs, en plats

som omnämnts i medeltida källor. På motstående sidan av sjön ligger gården Säby som var underlydande

Vädersholm under medeltiden.  Redan under stenåldern bodde människor på platsen, vilket lämningar av

en stenåldersbosättning visar. Borgen Vädersholm var bebodd under 1300- och 1400-talen och övergavs

därefter. Detta vet man genom de arkeologiska undersökningar som utfördes på 1940-talet. Fynden från

utgrävningarna finns på Borås Museum.  Vädersholm nämns som Waethersholm första gången i handlingar

skrivna av Benedikta Gustavsdotter år 1378. Hennes make var Heine Snakenborg, anhängare till den då-

varande svenske kungen Albrekt av Mecklenburg. År 1388 - 1389 var borgen belägrad av kung Albrekts

motståndare, den danska drottningen Margareta.  Anläggningen tillhörde senare Gudhems kloster. 2014

gjordes en arkeologisk undersökning i närheten av Vädersholm med målet att lokalisera borgen Fagranäs.

 

Koordinater: X 6415351, Y 1351713

 

Se bilderna i ett bildgalleri