Borgområde Södra Ving

Úlricehamns Kommun

Vädersholm är en borgruin i Hökerum i Södra Vings Socken, belägen 10 km väster om Ulricehamn, Ulricehamns kommun. Alldeles bredvid borgområdet

flyter Viskan. Av borgen syns idag tre kullar där man tydligt kan se rester av byggnader, bland annat ett borgtorn av sten. Borganläggningen var till ytan ca

250 x 150 meter. På medeltiden var borgholmen omgiven av vatten, men efter en sjösänkning på 1800-talet utgör borgområdet en halvö, eller ett näs, i sjön

Mogden. Holmen kallades Väderö.  600 meter söder om Vädersholm ligger ytterligare två befästningslämningar, varav en skulle kunna vara Fagranäs, en plats som

omnämnts i medeltida källor. På motstående sidan av sjön ligger gården Säby som var underlydande Vädersholm under medeltiden.  Redan under stenåldern bodde

människor på platsen, vilket lämningar av en stenåldersbosätrtrning visar. Borgen Vädersholm var bebodd under 1300- och 1400-talen och övergavs därefter. Detta vet

man genom de arkeologiska undersökningar som utfördes på 1940-talet. Fynden från utgrävningarna finns på Borås Museum.  Vädersholm nämns som Waethersholm

första gången i handlingar skrivna av Benedikta Gustavsdotter år 1378. Hennes make var Heine Snakenborg, anhängare till den dåvarande svenske kungen Albrekt av

Mecklenburg. År 1388 - 1389 var borgen belägrad av kung Albrekts motståndare, den danska drottningen Margareta.  Anläggningen tillhörde senare Gudhems kloster.

2014 gjordes en arkeologisk undersökning i närheten av Vädersholm med målet att lokalisera borgen Fagranäs.

 

Koordinater: X 6415351, Y 1351713

 

Se bilderna i ett bildgalleri