Brudföljet

 Ligger i Hovs Socken, Annelund i Västergötland

Gravfält från järnåldern (500 f kr - 1050 e Kr).

Järnålderns gravar utgörs vanligen av runda stensättningar. Under järnålderns äldre del är dessa låga och välbyggda

med olika mitt- och kantkonstruktioner. mer välvda men i regel enklare konstruerade är gravarna från yngre järnåldern,

då även högar är vanliga. Bland övriga gravtyper kan nämnas resta stenar, domarringar, kvadratiska och triangulära sten-

sättningar från äldre samt treuddar, rektangulära och skeppsformiga stensättningar från yngre järnåldern.

De döda har vanligen bränts på bål. Tillsammans med de brända benen hittats vid arkeologiska undersökningar ofta lerkärl

och personliga tillhörigheter, som smycken och redskap.

Under äldre järnåldern ligger gravfälten ofta i lättdränerade områden utanför den vanliga bygden. Boskapsskötsel och

jordbruk var de vanligaste näringarna. Flertalet av landets fornlämningar tillhör yngre järnåldern. Många gårdar och

byar anlades då runt slätter och utmed dalgångar Gravfält och ålderdomliga ortsnamn påvisar där, att gårdar och byar

legat på samma plats fram till vår tid.

Fornlämningar är skyddade enligt lag

Se bilderna i ett bildgalleri

                                       

Många resta stenar och något som ser ut som en hålväg

                                       

Domarring

                                       

Gravhög och resta stenar                                                 Kan vara en hägnadsvall

                             

Offersten har en mängd skålgropar. Den har legat mitt en i krets av 12-14 stenar