Ekornavallen

Falköpings Kommun

 

Ekornavallen är ett av Västergötlands märkligaste fornminnesområde, beroende på variationen av fornminnen i tid och typ.

Det är beläget i Hornborga socken i Falköpings Kommun, intill landsvägen mellan Falköping och Varnhem. På Ekornavallen

finns fem stenkammargravar från bondestenåldern bestående av fyra gånggrifter och en förmodad hällkista, vidare två gravrösen

från äldre bronsåldern, samt sjutton stensättningar, en treudd, två domarringar och åtta resta stenar alla sannolikt från järnåldern.

På stenkammargravarnas takblock och på de resta stenarna finns tretton skålgropsförekomster med sammanlagt närmare 300

skålgropar. I området österut finns även spår av fossil åkermark i form av ryggade åkrar från järnåldern. Ekornavallen har med

andra ord varit i bruk som kultplats, kontinuerligt eller i varje fall periodvis i minst 4300 år.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Se bilderna i ett bildgalleri