Gravfält Edsvära

Vara Kommun

 

Gravfält 70x30 m (NV-SÖ) bestående av 7 fornlämningar. Dessa utgöres av 4 domarringar och 3 resta stenar.

(Domarringarna separat beskrivna från SÖ mot NV). 1) Domarring något oval 16x18m (NÖ-SV) bestående

av 9 stenar,  samt 1 mittsten. I ringen är 7stenar resta eller kantställda 0,6-1,4 m h, 0,6-2,5 m br och0,6-0,9 m tj.

2 stenar är  klumpformiga 0,6-0,7 m h och 0,8-1,1 m st, uppallade på mindre stenar 0,2-0,3 m h. Belägna i NV

respektive SV.  Mittstenen är 0,8 m h och 1,3x0,8 m st. Inomringen finns därtill 2 gropar 1 m diam och 0,15 m dj.

Domarring oval 16x12 m (NNÖ-SSV) bestående av 11 stenar samt 2mittstenar. I ringen är 7 stenar resta eller

kantställda  0,5-1,2m hj, 0,5-1,4 m br och 0,3-0,7 m tj. 1 sten är klumpformig 0,7 m h och 1-1,2 m st troligen

uppallad på ca 0,1 m h stenar. Belägna i SSV. 2 stenar är till synes löst liggande 0,4 m h och 1-1,2 m st. Den i Ö

ligger nästan ovanpå 1 sten 0,1 m h och 0,5x1 m st. Av mittstenarna är den i V klumpformig 0,5 m h och 1-1,2

m st. Troligen uppallad på  0,2 m h stenar. Mittstenen i Ö är 0,3 m h och ca 0,5 m st, nästan övertorvad. I domar-

ringens NV kant är en5 m br lucka  som möjligen rymt ytterligare 1 sten (= totalt 12stenar i ring). 3) Domarring 16

m diam, bestående av 9 stenar samtliga  kantställda eller resta, 0,6-1 m h, 0,6-1,5 m br och0,5-0,7 m tj. Stenen i

SÖ är uppallad på några 0,2 m h stenar. Mellan  ett par stenar i N är 1 sten 0,2 m h och 1,3x0,3 m st. Flera av

stenarna är skarpkantade och ger ett sentida intryck. 2 stenar  har spår av borrhål. 4) Domarring 12 m diam, troligen

ursprungligen bestående av 9 stenar av vilka 5 kvarstå. Dessa är resta  1-1,5 m h, 0,7-1 m br och 0,4-0,7 m tj. I SSV

respektive ÖSÖ är 1 grop 1 m diam och 0,1 m dj. I NV kanten är marken  belagd med lite röjningssten. 5) Resta stenar

(i gravfältets NNÖ kant)0,6-1 m h, 0,5-0,7 m br och 0,4-0,6 m tj. Stenarna står  nästan på linje (NV-SÖ) med 1,5 m

lucka. Mellan stenarna i SÖ är 1 sten 0,1m h, 0,5 m br och 0,2 m tj. Möjligen avbruten.  I gravfältets NV parti är 2

stenar 0,1-0,2 m h 1-1,2 m l och 0,5-0,7 m br. Marken i övrigt stenfri. Beväxt med spridda björkar i kanterna.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6458365, Y 1346522

Se bilderna i ett bildgalleri