Gravfält Eke

Vara Kommun

 

Gravfältet består av 1 hörn, 2 kvadratiska och en 1 rektangulär stensättning, 3 skeppsättningar, 7 domarringar,

12 resta stenar och 4 klumpstenar. Det är inte utgrävt men i kanten av det närbelägna grustaget har man iakttagit

boplatsrester. Gravfältet har utgjort begravningsplats för befolkningen i en närliggande gård eller by. Ofta valde

man en i landskapet markerad höjdsträckning som här. Att gravarna ligger på slänten av höjdsträckningen kan

tyda på att gravar på själva knönet har förstörts genom grustäkt. Dessa hade troligen i så fall ingen markering

ovan jord. Alla anläggningar markerar gravar. Domarringar har fått sitt namn av att de ofta av traditionen knutits

samma med gamla tingsplatser, De är mycket vanliga i Västergötland.  Gravfält som det här med olika  typer av

gravar tillhör vanligen järnålderns mellersta del (Kr f - 800 e Kr). Gravar utan markering ovan jord är vanligen

äldre (500 f Kr - Kr f) De döda har oftast bränts på bål varefter de brända benen lagts i ett lerkärl eller i en hant-

stärad träask tillsammans med smycken, redskap och vapen.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Se bilderna i ett bildgalleri