Gravhög "Larva Bäsing"

Vara Kommun

 

Gravfält, 70x65 m (N-S), bestående av ca 8 fornlämningar. Dessa utgöras av 1 hög och ca 7 runda

stensättningar.  Högen är 30 m diam och 5 m h. Påfallande branta sidor, där enstaka stenar synas. I

toppen grop, 6 m diam och 0,5 m dj. Stig upp på toppen från N, kanten något nedsjunken kring denna.

Stensättningarna, varav den största är högliknande, äro 4-10 m  diam och 0,2-0,8 m h (i regel 0,2-0,4 m).

Övertorvade, en del med någon enstaka sten i ytan. Den största har flera  grävningsskador, varav en grop,

4 m diam och 0,8 m dj. Flera äro otydliga och framträda som närmast oregelbundna  upphöjningar. Sten-

sättningarna ligga N-Ö-S om högen. SSÖ om högen löper möjligen en hålväg, synlig 30 m (ÖNÖ-VSV).

1-2 m br och 0,1-0,5 m dj. Gravfältet beväxt med glest lövskogsbestånd, huvudsakligen björk. Området V

om gravfältet mycket svåröverskådligt p g a hallon- och nässelsnår, men troligen är här ev  fornlämningar

förstörda genom bebyggelse och odling. Omedelbart intill högen är på vardera sidan en hålväg (VSV-ÖNÖ).

De är ca 20-30 m l, 2-3 m br och 0,2-0,6 m tj. De ger dock ett  sentida intryck med kantig profil och plan

botten. På det betade området mellan raä nr 22 och 21 finns: 2) 2-3 vallar  ca 20-30 m l, 0,5-1m l och

0,1-0,2 m h till största delen jord. Kan vara äldre åkerbegränsningar. Bör bevakas.

 

Koordinater X 6454787, Y 1341822

 

Se bilderna i ett bildgalleri