Grönahögs Kyrka

Ulricehamns kommun

 

Grönahögs kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Åsundens församling i Skara stift. Kyrkan ligger i Grönahögs socken tre kilometer

söder om samhället Köttkulla och fem kilometer norr om Ölsremma. Kyrkan har en stomme av liggtimmer och består av ett rektangulärt

långhus med tresidigt kor i öster. Vid norra sidan finns en vidbyggd sakristia. Vid kyrkans västra kortsida finns ett brett kyrktorn där

bottenvåningens norra och södra väggar är vinklade utåt. Ytterväggarna är klädda med vitmålad locklistpanel och genombryts av rundbågiga

fönsteröppningar. Långhusets och sakristians tak är klädda med spån medan tornets tak är klätt med svartmålad plåt. En tidigare kyrka på platsen

uppfördes på medeltiden. Nuvarande träkyrka uppfördes 1662. 1748 reparerades sakristian och kyrktaket och 1754 försågs kyrktaket med ny

spåntäckning. 1784 lades återigen nytt takspån. Samtidigt reparerades fönstren och kyrkorummets kvinnoläktare utökades. Kyrktornet uppfördes

1791 och i dess bottenvåning inreddes ett vapenhus. Kyrkorummets välvda innertak tillkom 1795.1827 byggdes kyrkan till åt öster och fick ett tresidigt

kor. Samtidigt avlägsnades kvinnoläktaren och varje långvägg försågs med fyra nya fönster, totalt åtta fönster. 1829 målades kyrkorummet om, taket i

mörkgrått och väggarna i ljus marmorfärg. Läktarbröstningen vitmålades medan läktarpelare, listverk och skulpturer förgylldes. 1837 målades kyrkan om

utvändigt. Vid en reparation 1856 lades golvet om i långhuset och vapenhuset. Bänkinredningen kompletterades med två nya bänkar på var sida mittgången.

Kyrkans stensockel lades om. 1884 kläddes kyrko- rummet in med träpanel och väggmålningarna doldes.1912 renoverades kyrkan in- och utvändigt.

Tornets tak och södra vapenhusets tak belades med galvaniserad plåt som därefter svartmålades. Torntaket försågs med ett kors på klot av kopparplåt.

I kyrkorummet sattes en altartavla upp och altarringen kläddes. 1928 genomfördes en omfattande invändig renovering under ledning av byggmästarna Albin och

Carl Wilhelm Gustafsson från Borås. En ny värmeanläggning installerades. Golvet lades om och väggarna belades med panel. Nya innerdörrar sattes in och inner-

fönster med antikglas tillkom. Predikstolen försågs med ljudtak. Likaså åtgärdades altare och altarring. Bänkinredningen grålaserades och bänkdörrarnas fyllningar

marmorerades. Kyrkorummets innertak blåmålades och väggarna fick en ljus kulör. Läktarbröstningen och inner- takets tunnvalv dekorerades av konstnären John

Hedaeus. Nya korfönster, tillverkade av Stockholms glasmåleri, sattes in samma år.1949 godkändes ett förslag till installation av en elektrisk kraft- och belysnings-

anläggning. 1962 genomfördes en renovering i samband med kyrkans 300-årsjubileum. Kyrkorummets målningar sågs om och altartavlan konserverades. Kyrkans

yttertak kläddes till viss del in med spån. 1969 avlägsnades bänkar på orgelläktaren. 1991 målades kyrkan om utvändigt. 1997 målades tornfasaderna om och samtidigt

tjärades spåntaket om. 1999 avlägsnades de två näst sista bänkarna i kyrkorummet. 2005 renoverades kyrkans ytterväggar.

 

Koordinater Y 6395519, X 1368128

Se bilderna i ett bildarkiv