Hols Gravfält

Vårgårda Kommun

 

Hols gärde och Hols hed är sävens dalgångs största och främsta fornlämningsområde. Största intresset knyts till det stora

järnåldersgravfältet som består av inte mindre 140 fornlämningar från järnåldern 500 f.Kr. - 1050 e.kr. Bland dessa finns

en domarring, två resta stenar och en mängd mindre och större gravhögar. Längre österut ligger högar av större dimentioner,

enstaka eller i grupper inom en yta av 7-8 hektar. I söder har höjden sargats av grustäkter men i övrigt för området ett

ståtligt intryck, inte minst genom de röjningar som gjorts på gravfältet. En stor koncentration av gravar finns på åsen "Hols

gärde". Gärdet domineras av ca 135 högar, vackert välvda och försedda med rännor runt kanten, vilket kan vara uttryck

för en hög social status. Med undantag av Storehög som ligger i ett öppet läge på krönet av åsen, återfinns huvuddelen av

fornlämningarna i skogsmark. I och vid kyrkan några meter åt söder finnns två runstenar.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6432885, Y 1314074

Se bilderna i ett bildgalleri