Hovby Kyrka

Lidköpings Kommun

 

På 1600-talet beskrevs kyrkan av de kända fornforskarna Johan Hadorph och Johan Peringskiöld. Enligt den förre

var Hovby kyrka "fordom en välbygd täljstenskyrka ". Peringskiöld framhåller att kyrkan efter en romansk period

blev förvandlad till en gotisk salskyrka med rak altarvägg. "Dher är intet hwalf uthan brädespanell." Såväl Hadorph som

Peringskiöld omnämner ett trätorn och detta återfinnes också på avbildningen i Peringskiöld "Monumenta". I slutet av

1600- eller början av 1700-talet fick kyrkan sin nuvarande utformning med ett rektangulärt långhus och tresidigt korpart i

i öster. De västliga partierna av kyrkan är sålunda de äldsta. Nu tillkom också de vackra målningarna i kyrkans tak. De ut-

fördes av Lidköpingsmålaren Lars Hasselbom år 1742 och hör avgjort till kyrkans sevärdheter. På kyrkans södra långsida

fanns tidigare ett vapenhus. Det togs bort år 1786 och byggdes upp som sakristia på norra sidan. Därmed flyttades också

huvudingången till västsidan, där då den gamla portalen inpassades. Det nuvarande tornet, som även fungerar som klockstapel,

uppbyggdes år 1830. Förmodligen hade det förra tornet raserats. En fristående klockstapel hade tidigare funnits. Kyrkans yttertak

var vid denna tid spånklätt och bestruket med rödfärg. Långt senare ersattes spånet av skiffer. Första värmeinstallationen gjordes

1885. Några år tidigare hade kyrkan fått två nya fönster på norra väggen. En större restaurering gjordes 1904, varvid en ny sakristia

uppfördes. Nya bänkar anskaffades också. Vid detta tillfälle restaurerades även kyrkans målningar. År 1957 företogs en ny färg-

renovering av konservator Olle Hellström. I takets målningar framställes Jesus som världens Frälsare, vägande sig själv på en väg.

Den vågskål, i vilken han själv sitter, väger tyngst, medan den andra, där ett bart svärd ligger, väger lätt. Hasselbom illustrerar

här hur Guds kärleks makt väger tyngre än våldet i världen. Mitt på långhusets tak läses Guds namn Jahve återgivet med hebreiska

bokstäver. Runtom svävar lovsjungande änglar. De fyra evangelisterna återfinnes även i takets målningar. Bilderna omramas

av rikt utformade akantus- slingor. Den nuvarande orgeln med sju stämmor och två manualer inköptes år 1945. Det första

orgelharmoniet hade inköpts 1902. Altauppsatsen består av olika element: aposteln Johannes med nattvardens instiftande, S:t Eskil.

Den övre tavlan med korsfästelsen flankeras av Johannes Doparen och av en odefinierad gestalt. Predikstolen i lantlig barock är en gåva

av Jonas Rudberius, som verkade i pastoratet 1677-1697. De fyra evangelisterna pryder predikstolen.  Gravhällarna, som täcker

golvet i mittgången, är från 1600- och 1700-talet och ett minne från den tid, då gravsättningar ägde rum inne i kyrkan.

 

Koordinater X 6484031, Y 1343429

Se bilderna i ett bildgalleri