Kållands-Åsaka Kyrka

Lidköpings Kommun

 

Kyrkans äldsta delar är koret och långhusets östra del som uppfördes av tuktad sandsten på 1200-talet. Vid medeltidens senare del

uppfördes vapenhuset och sakristian av gråsten. Under 1400-talet försågs kyrkans innertak med kryssvalv och omkring år 1470

dekorerades valven med kalkmålningar. Efter en brand 1755 stod kyrkan öde och man hade planer på att riva den, men under 1780-talet

reparerades kyrkan. Under 1800-talets senare hälft förlängdes långhuset åt väster med murar av tegel. Vid en restaurering 1948 togs kalk-

målningarna fram från att ha varit överkalkade. 1974 försågs kyrkan med åskledare. På kyrkogården, nordost om kyrkan, finns en fristående

klockstapel av rött timmer med öppen konstruktion som täcks av ett spånklätt sadeltak. Stapeln uppfördes 1773 och ersatte en äldre förfallen

stapel. I stapeln hänger två kyrkklockor som båda är gjutna 1787 av mäster Nils Billsten i Skara. 1973 installerades elektrisk ringning i stapeln.

 

Koordinater X 6484495, Y 1339343

Se bilderna i ett bildgalleri