Stenbro Landa 40:1

Vårgårda Kommun

 

Bron leder över Änskån i Landa socken, Kullingshärad, Vårgårda kommun. Den är belägen cirka 500 meter öster

om kyrkan. Länsmuseets broinventering 1979, Etapp 2, noterar om bron: "Bro över Änskån vid Landa längs en

enskild  brukningsväg som tidigare ingick som en del i en statsbidragsberättigad väg. Tvåspannsbro med segmentbågar.

Enkla räcken av träplank på räckstolpar av stålprofil." Det var när ny väg inklusive modern bro byggdes 1970  som

den gamla stenbron kom att ligga på enskild väg - dock helt nära den nya vägen. Stenvalvsbron har varit  och  är fortfarande

en vacker 1800-talsbro trots att den med åren blivit rätt illa åtgången, bland annat av yttre påverkan.  Vid Remmene skjutfält

byggdes på sin tid en provisorisk stockbro uppströms. Den följde senare med strömmen och  torde ha hamnat på tvären vid

bron och delvis täppt till genomströmningen vilket medfört skador på bron.  I det högra valvet nedströms har en trumma lagts

in på åbottnen och ingjutits i betong. Anledningen till denna åtgärd  anses vara att man efter en företagen rensning och sänkning

av ån befarade att bron eljest skulle kunna skadas.  Räcket är illa åtgånget. Det består nu nedströms av plankor på ett par järn-

stolpar. Uppströms är räcket helt borta.  Flera stenar ligger mer eller mindre lösa. Risk för ras synes föreligga. Nedfallna stenar

skymtar i åfåran. Vägbanan vid  bron är starkt överväxt. Stora alar invid och nära brofästena är ett latent hot mot brons tillvaro.

Vissa förskjutningar  i bron kan ha orsakats av trädrötterna. Omgivningen nedströms är mycket vacker. Här dominerar hagmark

medan stränderna uppströms är skog klädda. Allt tillsamman utgör en utsökt landskapsbild. Remmene skjutfält  togs i bruk 1890

av Göta Artilleriregemente som fram till detta ar använt Tanga hed i grannsocknen Algutstorp som  skjutfält.När detta visade sig

för trångt ersattes det med Remmene. Remmene skjutfält har under en period använts  av I 15. Numera är det P4 i Skövde som

har sina övningar förlagda till Remmene. Landa gamla stenvalvsbro över  Änskån har en sådan betydande kulturhistorisk förankring

som gör det angeläget att hålla den i sådant skick att den väl  bevaras för framtiden. Sagesman har varit sockenbon Lars Samuelsson,

Stora Landa, född 1940. Bron renoverades år 2004.

 

Se bilderna i ett bildgalleri

 

                                       

                                                                             

                                       

                                                                                 

                   

                                                                                                                 

 

                             

Dessa fyra bilderna är tagna precis när bron är  färdigställd 2004-11-30

 

                   

  Dessa två bilder är tagna i juli 2005