Ljurs Kyrkoruin

                                                                                             

På denna plats stod Ljurs sista kyrka, raserad 1851. Det var den tredje kyrkan på samma plats.

Enligt jordeböckerna fanns det en kyrka i Ljur redan 1540, (ty det året togs uppbörd till kyrkan).

Man har skäl att anta att denna kyrka byggts samtidigt med kyrkorna i grannsocknarna Asklanda

och Ornunga. I en inventarieförteckning upprättad av nårungaprästen Laurentius Petti på 1570-talet,

berättas att Gustav Vasa vid reformationen konfiskerade en nattvardskalk. Troligen brann Ljurs 1500-tals

kyrka ner under sjuårskriget 1566. Den danskehärföraren Rantzau, som trängt in i Västergötland genom

Ätradalen, anträdde de första dagarna i augusti sin återfärd genom nårungabygden. "Han brände och förstörde

allt i sin väg" När den andra kyrkan i Ljur uppfördes, vet vi inte säkert men år 1583 stod en ny kyrka på plats.

Då står det i en inventarieförteckning, "Ljurs kyrkia haffs waritt öde och nu upptaghin men haffr huarken kalck,

diskklede eller någhott som till kyrkio tienst tienligt wara kan." Om denna andra kyrka också brann, vet vi inte, men

redan 1626 är Ljursborna utankyrka igen. I ett stämmoprotokoll står det: "Ljurs sockenmän har nu sammanskurit 1/2

tunna råg per stop till Ljurs kyrkias byggande." Det skulle dock dröja till 1642 innan den tredje kyrkan stod färdig

att tagas i bruk. Den var byggd av ek och furutimmer och hade en längd av 15,9 meter och var 6 meter bred invändigt.

Höjden från golv till tak var 8 meter. På södra sidan fanns 5 fönster och på västra gaveln ovan läktaren var ett fönster.

Predikstolen stod till höger om altaret och kyrkan rymde ca 200 personer. Bredvid kyrkan stod en klockstapel

med en liten kyrkklocka, gjuten i Skara 1687.Klockan samt en femarmad ljusstake och en takkrona finns i Nårungas

kyrka. Predikstolen förvaras i Alingsås museum och kyrknyckeln finns i Ornunga gamla kyrka. Den klockstapel, som

nu står vid den gamla kyrkoruinen restes av Ljus församling sommaren 1984.

 

Koordinater X 6429489, Y 1324574

 

Se bilderna i ett bildgalleri