Ljurs Kyrkoruin

Vårgårda Kommun

 

På denna plats stod Ljurs sista kyrka, raserad 1851. Det var den tredje kyrkan på samma plats.  Enligt jordeböckerna fanns

det en kyrka i Ljur redan 1540, (ty det året togs uppbörd till kyrkan).  Man har skäl att anta att denna kyrka byggts samtidigt

med kyrkorna i grannsocknarna Asklanda  och Ornunga. I en inventarieförteckning upprättad av nårungaprästen Laurentius

Petti på 1570-talet,  berättas att Gustav Vasa vid reformationen konfiskerade en nattvardskalk. Troligen brann Ljurs 1500-tals

kyrka ner under sjuårskriget 1566. Den danskehärföraren Rantzau, som trängt in i Västergötland genom  Ätradalen, anträdde de

första dagarna i augusti sin återfärd genom nårungabygden. "Han brände och förstörde  allt i sin väg" När den andra kyrkan i Ljur

uppfördes, vet vi inte säkert men år 1583 stod en ny kyrka på plats.  Då står det i en inventarieförteckning, "Ljurs kyrkia haffs waritt

öde och nu upptaghin men haffr huarken kalck,  diskklede eller någhott som till kyrkio tienst tienligt wara kan." Om denna andra

kyrka också brann, vet vi inte, men  redan 1626 är Ljursborna utankyrka igen. I ett stämmoprotokoll står det: "Ljurs sockenmän

har nu sammanskurit 1/2  tunna råg per stop till Ljurs kyrkias byggande." Det skulle dock dröja till 1642 innan den tredje kyrkan stod

färdig  att tagas i bruk. Den var byggd av ek och furutimmer och hade en längd av 15,9 meter och var 6 meter bred invändigt. Höjden

från golv till tak var 8 meter. På södra sidan fanns 5 fönster och på västra gaveln ovan läktaren var ett fönster.  Predikstolen stod till höger

om altaret och kyrkan rymde ca 200 personer. Bredvid kyrkan stod en klockstapel  med en liten kyrkklocka, gjuten i Skara 1687.

Klockan samt en femarmad ljusstake och en takkrona finns i Nårungas  kyrka. Predikstolen förvaras i Alingsås museum och kyrknyckeln

finns i Ornunga gamla kyrka. Den klockstapel, som  nu står vid den gamla kyrkoruinen restes av Ljus församling sommaren 1984.

 

Koordinater X 6429489, Y 1324574

Se bilderna i ett bildgalleri