Luttra Kyrka

Luttra kyrka tillhör en grupp av medeltida kyrkor som uppfördes under första delen av 1200-talet. Kyrkan har ett rektangulärt långhus samt lägre och smalare kor i öster med

raksluten korvägg. I söder finns ett tillbyggt vapenhus och i väster ett något smalare torn med andra våningen i trä. I norr finns en vidbyggd sakristia vars östfasad ligger i liv med

korets östvägg. Den ursprungliga romanska kyrkan uppfördes sannolikt under 1100-talet eller tidigt 1200-tal. Åldern på sakristia och vapenhus är osäkra. De finns dock avbildade

i fornforskaren Johan Peringskjölds Monumenta vilket innebär att de uppförts före 1600-talets slut. Kyrkorummets vackra kryssvalv har sannolikt slagits under senmedeltiden.

År 1566 härjade danskarna i Falbygden och Luttra var en av de kyrkor som plundrades och brändes. I branden skadades åtminstone kyrkans tak svårt och det verkar ha dröjt

mycket länge innan den plundrade kyrkan kunde tas i bruk igen.  Troligen gjorde danskarna också ett misslyckat försök att få med sig kyrkklockorna från kyrkan. Vid en

visitation i Luttra kyrka år 1538 upptogs nämligen ”en söndrig klocka” i inventarieförteckningen. Sina nuvarande kyrkklockor fick kyrkan under 1600-talet. De fanns från början i

en klockstapel som stod där stigluckan finns idag. Klockstapeln ska dock har rasat samman vid den själaringning som påbjöds vid Fredrik I:s död 1751 och den stora klockan

skadades i fallet. I den raserade stapelns ställe uppfördes det nuvarande tornet 1755. Kyrkan skall, enligt en inventering 1918, ha genomgått en renovering 1901 då bland annat

ny bänkinredning och predikstol tillkom och västläktaren uppfördes. Predikstolen förvarades under denna period på vinden. Som altarprydnad användes vid denna tid rester av

den gamla läktarbröstet. 1928 genomgick kyrkorummet en större renovering under ledning av arkitekt Knut Nordenskjöld. Kyrkan putslagades och målades in- och utvändigt,

nya innanfönster sattes in, skorsten till kaminen byggdes, bänkgavlarna byggdes om, mittgången med äldre gravhällar ersattes med nytt trägolv, ny psalmnummertavla sattes in, ett

altare av trä uppfördes, innerdörrarna moderniserades genom att skivor sattes på och pärlspåntstaket i vapenhuset spacklades över, eller eventuellt, byttes ut. Den äldre predikstolen

konserverades av KJR Johansson, fick nytt underrede och trappa och sattes upp på långhusets norra sida. 1955-56 genomfördes nästa renovering, denna gång under ledning av

arkitekt Rolf Berg. Utvändigt putsades kyrkans fasader om, ny ytterport sattes in och taktäckningen på tornet byttes från plåt till furuspån. Invändigt putsades och målades kyrkan

om, bänkkvarteren glesades ut, sakristian fick nya skrudskåp, träaltaret från tidigare renovering ersattes av ett nytt murat altare av sten och altarringen kortades av. Kyrkans rötskadade

fönster byttes ut, vapenhuset fick nya fönsterbågar. Nya ytterportar av ek tillverkades för söderporten och sakristiedörren samt en ny dörr sattes in mellan vapenhuset och långhuset.

Det främsta bänkparet togs bort för att den medeltida dopfunten i sandsten skulle kunna omplaceras från sakristian till koret. Altaruppsatsen, predikstolen, bänken i vapenhuset samt

fattigbössan konserverades av Olle Hellström. 1991 renoverades tornet utvändigt genom att putsen togs ned, murverket undersöktes och fasaden fick en ny puts. Trävåningen fick

ny panel som målades med röd linoljefärg och spåntaket tjärades.

 

Koordinater X 6447548, Y 1367935

 

Se bilderna i ett bildgalleri