Morups Kyrka

Falkenbergs Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Morups kyrka har till sina äldsta delar daterats till 1200-talet. En kyrka i rött tegel som länge stod orappad. I sin nuvarande form består kyrkan av ett rektangulärt långhus med en tresidig koravslutning i öster. I väster finns kyrktomet och på korets norra sida en vidbyggd sakristia. I den nuvarande kyrkas västra del ingår betydande mursträckningar av den medeltida tegelkyrkan. Denna hade ursprungligen en romansk planform med smalare kor. I söder fanns ett vapenhus av okänd ålder. I det medeltida murverket finns inga spår av ett tegelvalv. Ursprungligen hade kyrkorummet ett platt trätak som senare ersattes av ett trätunnvalv. Skriftliga dokument saknas om vad som hände kyrkan på 1600-talet. 27 augusti 1613 besöktes församlingen av biskopen i Lund och en omdaning kan ha skett då. Nuvarande dopfunt tillkom då och möjligen var det då tidigare altaruppsats och predikstol till kom. Under andra hälften av 1600-talet ersattes många fristående klockstaplar med kyrktorn . Kyrkans tidigare rödmålade kyrktorn av trä kan ha till kommit då. Under 1700-talet genomfördes endast olika underhållsarbeten. Två nya fönster togs upp 1752 och 1770 togs ett nytt fönster upp på norra långhusväggen. Åren 1804-1806 genomfördes en ombyggnad då koret revs och kyrkan förlängdes österut. Även vapenhuset i söder revs. Fönstren i den medeltida delen förstorades och yttertakets beläggning byttes ut från bly till skiffer. Något senare, åren 1810-1813, ersattes tidigare trätorn med ett kyrktorn i sten. Ett tornur tillkom 1817. 1849 konstaterades att kyrktornet hade sprickor. Åren 1854-1857 försågs tornets västra vägg med strävpelare och en sakristia i norr byggdes till.
Murarna är nu utvändigt vitputsade. Långhusets sydportal framhävs med en fronton. Långhuset täcks av ett sadeltak som är valmat över östpartiet, och det kraftiga kyrktornet i väster har en karnissvängd huv som kröns av en lanternin. Kyrkans huvudingång var fram till början av 1900-talet på tornets södra sida, men vid en ombyggnad åren 1909-1910 murades ingången igen och ersattes med ett fönster. En två meter bred portal höggs upp på tornets västsida så att ingången blev vänd mot landsvägen. Samtidigt togs en ny ingång upp på långhusets södra sida. Kyrkorummet är vitputsat och har ett tunnvalv i trä med en markerad taklist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinater N 56.98183°, E 12.39644°

 

Se bilderna i ett bildgalleri