Runsten Vg 181 Åsarp

Falköpings Kommun

 

"Guve lät resa denna sten efter Olof, sin son en mycket god man. Han blev dräpt i Estland.

Så lyder inskriptionen på olsbrostenen. Den är skriven med runor som är våra äldsta skriv-

tecken.  Det finns två former av runalfabetet - den s k "futharken" - dels det äldre med 24

tecken som förekommer  fram t o m 800-talet, dels det yngre med 16 tecken som blir vanligt

från 800-talet och framåt. Olsbrostenen som är avfattad på det yngre runalfabetet har kanske

rests någon gång på 1 000-talet.  Förutom texter berättar att Olof Guvesson blev dräpt på sin

härmad österut i Estland, kan man tolka  bildristningen på stenen, som det kristnas seger över

hedendomen. Lejonet, ur vilkets man ett kors växer upp,  trampar ned en drake vars kropp ut-

görs av själva runbandet runt stenen. I Redvägs härad finns  sammanlagt 19 kända vikingatida

runinskrifter.

 

Se bilderna i ett bildgalleri