Ornunga Gamla Kyrka

Vårgårda Kommun

 

Kyrkan har en stomme av gråsten och består av ett rektangulärt långhus med tresidigt kor i öster. Norr om koret

finns den vidbyggd sakristia. På medeltida vis saknar norra långväggen fönster, vid långhusets västra kortsida finns

ett vapenhus av trä avsett för kvinnor. Vid långhusets sydvästra sida finns ett vapenhus av trä avsett för män. Kyrkan

uppfördes troligen på 1200-talet och enligt en sägen byggdes den år församlingen av två rika systrar på godset Sällerhög.

Någon gång före 1600-talet försågs kyrkorummet med muralmåleri och under 1600-talet byggdes en läktare vid västra

väggen. Läktaren byggdes senare ut åt öster utmed norra väggen. År 1720 byggdes kyrkan till och blev dubbelt så stor.

Nuvarande tresidiga kor tillkom då och fönstren fick sin nuvarande storlek. De båda vapenhusen av trä uppfördes och

sakristian norr om koret murades upp 1794. Under 18090-talet eftersattes kyrkans underhåll eftersom planer fanns att

bygga en ny kyrka. År 1904 skadades kyrkans murar av ett jordskalv och året därpå var nya kyrkan färdigbyggd och

då fattades beslut att gamla kyrkan skulle rivas. Komministern i Asklanda Gustaf Sandzén och hans bror konstnären

Birger Sandzén som bodde i USA, tog initiativet till att bevara medeltidskyrkan. En föreningen med namnet "Svältornas

fornminnesförening" bildades som lät köpa kyrkan och restaurera den med ett visst ekonomiskt stöd från Svenska Turist-

föreningen. År 1908 restaurerades altaruppsatsen och påföljande år genomgick kyrkan reparationer. År 1923 började

föreningen att använda kyrkan som museum och i mitten av 1950-talet konstaterades att taket var i dåligt skick och

Riksantikvarieämbetet åtog sig att restaurera kyrkan om föreningen flyttade bort museiföremålen. Riksantikvarieämbetet

ansåg det olämpligt att kyrkan nyttjades som museilokal. År 1967 inköptes den närliggande gården Kyrkebol och dess

mangårdsbyggnad blev nytt museum. Först åren 1973-1974 restaurerades kyrkan då taket täcktes om med furuspån

och ytterväggarna putsades om.

 

Se bilderna i ett bildgalleri