Ornunga Gravfält

Vårgårda Kommun

 

Detta gravfält på en hög åkerholme alldeles väster om kyrkan innehåller 30 fornlämningar.

Flertalet består av runda stensättningar, som är den vanligaste förhistoriska gravformen.

Dessutom finns ett röse, domarring och älvkvarnsten. Röset, som ligger på krönet i gravfältets

norra del, är troligen liksom flertalet större rösen uppfört under bronsåldern (1500 - 500 f Kr).

Även de elva älvkvarnarna eller skålgroparna, som finns på en sten i gravfältets mitt, kan vara

från denna tid.  De senare förekommer ofta tillsammans med hällristningar. Domarringen liksom

de runda stensättningarna vittnar dock om att huvuddelen av området använts  som begravnings-

plats under järnåldern (500 f Kr - 1050 e Kr). Vid denna tid brände man  vanligen de döda. Till-

sammans med brända ben hittas vid undersökningar ofta lerkärl och personliga  tillhörigheter

som smycken och redskap

 

Se bilderna i ett bildgalleri