Lidköpings Kommun

 

Bevarade delar av förromanska gravvårdar, av den så kallade Eskilstunatypen, visar att en kyrkobyggnad kan funnits på

platsen redan under 1000-talet. Råda framstår tillsammans med Husaby kyrka som en viktig kultort med en särställning ut-

över de vanliga sockenkyrkorna. Gravfragmenten har påträffats sekundärt inmurade i nuvarande kyrkobyggnadens murverk.

Den murade stenkyrkan anses därför ha föregåtts av en tidigare byggnad på platsen och då sannolikt av trä. Råda kyrka

är uppförd på 1100-talet. Den bestod då av långhus och rakslutet kor. Korets ursprungliga utseendet är inte känt då

det ombyggdes i slutet av 1200-talet och fick sin nuvarande gestalt. Från kyrkans första tid återstår endast murpartiet i

kyrkans västra del med den smala, ovanligt formade portalen. Dessutom anses dopfunten med sin cylindriska form och

helt utan äldre dekor vara från 1100-talet. Kyrkans östra del med rakt avslutat kor och spetsbågiga fönster är från 1200-

talet. På 1400-talet tillbyggdes ett torn i väster, vapenhus och sakristia. Dessutom ersattes kyrkans platta trätak med de

nuvarande valven. Målningarna i valven gjordes 1632. En runsten från cirka år 1000, Vg 40, finns inmurad i vapenhusets

vägg. Den höga tornspiran som varit ett landmärke för seglare på Kinneviken, förstördes den 8 maj 1874 av åska. Den

ersattes snart med en lägre överbyggnad, tills även denna försågs med ny tornspira i äldre stil år 1927.  Då kyrkogården

behövde utvidgas under 1980-talet, hittades föremål i den undanröjda jorden. Bland annat mönstrade lerskärvor som

daterades till vikingatid. Detta ledde till utgrävningar 1983, där många intressanta fynd av bebyggelserester och föremål

från tiden för Kristi födelse och fram till 1400-talet hittades. Bland fynden finns tecken på att platsen varit bebodd redan

på 800-talet, samt att det legat en stormannagård med omfattande verksamhet och långväga handelskontakter på platsen.

Ytterligare utgrävningar har gjorts under 1990-talet för att få mera information om bebyggelsens kontinuitet och sambandet

mellan boplats och kyrka vid tiden för kristendomens införande. Utgrävningarna visar också att nuvarande 1100-tals kyrkan

i sten, bör ha haft en stavkyrka av trä som föregångare.

 

Koordinater X 6489142, Y 1341806

Se bilderna i ett bildgalleri