Bevarade delar av förromanska gravvårdar, av den så kallade Eskilstunatypen, visar att en kyrkobyggnad kan funnits på platsen redan under 1000-talet. Råda framstår

tillsammans med Husaby kyrka som en viktig kultort med en särställning utöver de vanliga sockenkyrkorna. Gravfragmenten har påträffats sekundärt inmurade i nuvarande

kyrkobyggnadens murverk. Den murade stenkyrkan anses därför ha föregåtts av en tidigare byggnad på platsen och då sannolikt av trä.

Råda kyrka är uppförd på 1100-talet. Den bestod då av långhus och rakslutet kor. Korets ursprungliga utseendet är inte känt då det ombyggdes i slutet av 1200-talet och

fick sin nuvarande gestalt. Från kyrkans första tid återstår endast murpartiet i kyrkans västra del med den smala, ovanligt formade portalen. Dessutom anses dopfunten med

sin cylindriska form och helt utan äldre dekor vara från 1100-talet. Kyrkans östra del med rakt avslutat kor och spetsbågiga fönster är från 1200-talet. På 1400-talet tillbyggdes ett

torn i väster, vapenhus och sakristia. Dessutom ersattes kyrkans platta trätak med de nuvarande valven. Målningarna i valven gjordes 1632. En runsten från cirka år 1000, Vg 40, finns

inmurad i vapenhusets vägg. Den höga tornspiran som varit ett landmärke för seglare på Kinneviken, förstördes den 8 maj 1874 av åska. Den ersattes snart med en lägre

överbyggnad, tills även denna försågs med ny tornspira i äldre stil år 1927.

Då kyrkogården behövde utvidgas under 1980-talet, hittades föremål i den undanröjda jorden. Bland annat mönstrade lerskärvor som daterades till vikingatid. Detta ledde till utgrävningar

1983, där många intressanta fynd av bebyggelserester och föremål från tiden för Kristi födelse och fram till 1400-talet hittades. Bland fynden finns tecken på att platsen varit bebodd

redan på 800-talet, samt att det legat en stormannagård med omfattande verksamhet och långväga handelskontakter på platsen. Ytterligare utgrävningar har gjorts under 1990-talet för att

få mera information om bebyggelsens kontinuitet och sambandet mellan boplats och kyrka vid tiden för kristendomens införande. Utgrävningarna visar också att

nuvarande 1100-tals kyrkan i sten, bör ha haft en stavkyrka av trä som föregångare.

 

Koordinater X 6489142, Y 1341806

 

Se bilderna i ett bildgalleri