Rävlanda Järnvägstation

Härryda Kommun

 

Stationssamhället är beläget när kyrkan i Björketorps socken. Som arbetsnamn för stationsanläggningen användes

"Björketorp", men namnbyte nödvändiggjordes före öppnandet med hänsyn till att samma namn sedan 1880 använts

för en station på Varberg-Borås järnväg. Vid besiktningen 1894 noterades två rundspår med längden 311 resp.

211 meter och två stickspår om 73 resp. 68 meter. Semafor fanns framför stationshuset. Vid avsyningen följande

år hade även ett provisoriskt lokstall uppförts. Godsmagasinet utbyggdes redan 1899 till dubbla den ursprungliga

längden. 1906 vidgades bangården, och två växlar utbyttes. Växelförreglerings- och säkerhetsanordning installerades.

Plattformar av sten förlängdes 1907 med 44 meter. Påföljande år inlades tryckskenor och omläggning av stationshusets

tak och med cementregel utfördes. 1913 inköptes ett markområde om 1337 kvadratmeter för bangårdens utvidgning

och detta arbete påbörjades. I försignalen installerades AGA-blinkljus. 1915 anlades vattenledning med självtryck från

Ramsjön till lokstallet. 1918 tillbyggdes stationshuset, och elektrisk belysning installerades. 1922 förlängdes ett sidospår

cirka 110 meter åt väster. Signaler utflyttades i motsvarande mån. 1923 utvidgades bangården. Det provisoriska lok-

stallet ersattes med ett nytt för tre maskiner, som uppförde i  kombination med vattentorn, pumphus och överliggnings-

rum. Fristående vattenkastare och 15 meter vändskiva blev anskaffade men ej monterade förrän påföljande år. Andra

tågspåret förlängdes med 155 meter och en ny bangård för uppställning av personvagnar anordnades. 1924 utfördes också

dräneringsarbeten och gamla bangårdsdelen, där den västra delen för undvikande av frostknölar. Efter förstatligandet 1940

vidtogs "spårsanering" då obehövliga spår samt vändskivan upptogs. 1944 gjordes en del ändringar och moderniseringar. I

mitten av 1920-talet tjänstgjorde under stationens föreståndare två kontorsbiträden och fem stationskarlar. 1949 hade de

två biträdena ersatts med en kontorist. Vagnslasttrafiken begränsades fr o m den 1 oktober 1983 till avtalsbunden sådan

och upphörde helt fr o m den 1 oktober 1989. Nytt ställverk av typ 85 inkopplades 29 mars 1992 och stationen blev

fjärrstyrd från Göteborg från och med den 27 september 1993.

 

Föreståndare

 1894-1905 Erik Emil Gregorsson

1905-1917 Per Olof Widman     

1917-1920 Erik Bergman           

1921-1943 Anders Larsson       

1943-1944 Edvin Ahlström        

1945-1946 Thure Jonsson         

1946-1949 Viktor Wetterfält     

1949-1952 Josef Carlsson        

1952-1955 Adolf Appelgren     

1955-1958 Harry Samuelsson   

1958-1962 Johan Hilldén          

1975-1990 Gunnar Junhag        

1990-1993 Christer Andersson 

 

Stationsbyggnaden har även varit inspelningsplats för tv-serien Hem till Byn

 

Koordinater X 6396962 Y 1302746

                                                                                             

Se bilderna i ett bildgalleri

 

                                       

 

                                       

 

                                       

 

                                       

Nya bilder på stationen hur den ser ut idag efter en välbehövlig renovering.