Runsten Hällstad 16:1

Runsten (Vg 160), granit, 2,3 m hög, 1,75 m bred (NÖ-SV), och 0,25-0,3 m tjock. Runhöjd 20 cm. Inskrift på den SÖ plana sidan där ristningsytan

är rektangulär (1,5 m hög och 0,6 m bred), uppdelat i tre lodrätta textrader, avgränsade av totalt fyra lodrätta linjer. Stenen avsmalnar mot toppen och

lutar åt NV, och det förefaller som om den behöver stabiliseras. Runstenen påträffades år 1920 på en plats 14 m Ö om nuvarande plats. Fyndplatsen är idag lätt sank

och är sannolikt sekundär. Hembygdsföreningen i Hällstad har visat intresse för att vätta upp runstenen. Detta bör dock endast ske under skakkunnig ledning (1984).

Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tore reste denna sten efter Torvid(?), sin fader." Uppmålad 1975.

 

Koordinater: X 6419715, X 1351145

 

Se bilderna i ett bildgalleri