Runsten Vg 160 Hällstad 16:1

Ulricehamns Kommun

 

Runsten (Vg 160), granit, 2,3 m hög, 1,75 m bred (NÖ-SV), och 0,25-0,3 m tjock. Runhöjd 20 cm. Inskrift på den

SÖ plana sidan där ristningsytan är rektangulär (1,5 m hög och 0,6 m bred), uppdelat i tre lodrätta textrader, av-

gränsade av totalt fyra lodrätta linjer. Stenen avsmalnar mot toppen och lutar åt NV, och det förefaller som om den

behöver stabiliseras. Runstenen påträffades år 1920 på en plats 14 m Ö om nuvarande plats. Fyndplatsen är idag

lätt sank och är sannolikt sekundär. Hembygdsföreningen i Hällstad har visat intresse för att vätta upp runstenen.

Detta bör dock endast ske under skakkunnig ledning (1984). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:

"Tore reste denna sten efter Torvid(?), sin fader." Uppmålad 1975. Daterad till ca 980-1015.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater: X 6419715, X 1351145

Se bilderna i ett bildgalleri