Sjömarkens Gamla Järnvägsstation

Borås Kommun

 

En framställning om tåguppehåll i Sjömarken upptogs till behandling redan på ett sammanträde med GBJ:s styrelse

den 1 oktober 1894 , men det beslöts att ej tillmötesgå kraven, då det ansågs för tidigt att anlägga "hållstation"

därstädes. Den 22 januari 1896 hade man dock ändrat mening och medgav, att samtliga tåg fick göra uppehåll

för av- eller påstigning, och att väntlokal skulle uppföras. Den senare ersattes 1903 med en väntsalsbyggnad

belägen vid nuvarande Lyckebovägen och den först anlagda biljettkuren ändrades till avträde och vedbod.

Personplattformen förlängdes till totalt 7 3 ,s meter, men blev 1908 åter utökad. Sedan det beslutats, att Sjö-

marken skulle utvidgas till station, byggdes 1912 ett godsmagasin, var jämte planeringsarbeten utförts för

utläggande av sidospår. Arbetena slutfördes 1913 , då, stationshus uppfördes, sidospår och plattform anlades,

signalsäkerhetsanläggning med AGA- blinkljus i försignalen installerades och planteringar m m utfördes. Den

vid Viaredssjön belägna hemmansdelen, 167/3000 mtl Räveskalla n:r 1 inköptes, och följande år anordnades

där folkpark med restaurant och strand- bad. Den drevs av GBJ fram till år 1936 , då hela parken försåldes

till Borås stad för ett pris av 50 000 kronor. 1918 installerades elektrisk belysning i stationshuset. 1923 för-

längdes rundspåret med 80 meter, och nytt stickspår, 264 meter, utlades till ett virkesupplag invid en sängfabrik.

Sommaren 1943 ändrades signalsystemet genom att semaforen vid Sjömarken borttogs och ersattes med ut-

fartssignaler i Borås och Sandared, som förreglade växeln vid Sjömarkens hållplats. 12 september 1944 beslöts

tillbyggnad av godsmagasinet samt ändring av lastspår för sammanlagt cirka 8300 kronor. 1948 utbyggdes

stamplattformen med 20 meter mot Sandared. Som platsvakt tjänstgjorde under större delen av GBJ- tiden

Levin Johansson och hans hustru Josefina. De efterträddes 1936 av Tora och Jonas Runberg. Efter makens

bortgång upprättl1öll Tora ensam tjänsten till sin pensionsavgång i mars 19 57. Fr o m den 12 maj 1968

nedlades persontrafiken och fr o m den 1 september 1974 också vagnslasttrafiken. Växeln till stickspåret

borttogs i december 1975.

 

Koordinater X 6402830, Y 1323399

 

Se bilderna i ett bildgalleri