Stenbro Fritsla 12:1

 Marks Kommun

Hjelltorps bro (Hjältorps bro) i Fritsla i Marks kommun, Marks härad leder över Häggån nordväst om kyrkan. Den utgör en praktfull

syn där den med sina fyra valv av huggen kallmurad sten och med en längd av i det närmaste 42 meter tronar på forsnacken omedelbart

före de mäktiga fallen.  När bron stod färdig på 1870-talet underlättade den i hög grad förbindelsen med pastoratets dåtida moderförsamling

Seglora.  Broplatsen var en knutpunkt i samhället redan på 1600-talet. År 1696 låg det fyra kvarnar och ett sågverk vid forsen. Men över ån

kunde man endast komma på en primitiv gångstock. År 1840 fanns det en 57 alnar lång och fem alnar bred träbro med landfästen av sten.

Den vilade på tre pelare. År 1867 byggdes bron om men spolierades strax därpå vid en översvämning. Det förefaller troligt att den präktiga

stenvalvsbro som därefter byggdes stod färdig samtidigt som L J Wingqvist började bygga sin snabbt expanderande textilindustri i Fritsla 1874.

Hjelltorps bro ansluter sig väl till miljön med äldre industribebyggelse och den betingar ett högt kulturhistoriskt värde.

Stenbron genomgick en stor renovering 2012-2013

 

Koordinater: Y 6386207, X 1319180

Se bilderna i ett bildgalleri