Stenbro Rångedala 24:1

Borås Kommun

 

Stenbalksbro över Fölabäcken i Gretlanda i Rångedala socken, Ås härad, Borås kommun. Den ligger på en indragen

vägslinga tiotal meter uppströms den nya bron. Trots sin närhet till den nya vägen är bron inte helt lätt att upptäcka den

ligger inbäddad i buskar och lövträd. Brons ålder är inte känd. Den kan ha byggds på tidigt 1800-tal, troligen ännu

tidigare. Materialet är gråsten.  Den är 14 meter lång och 4 meter bred. Spannen är 1,6 respektive 1,3 meter breda

och 1 meter höga. Av broräcket finns några stengardister kvar. Deras överlöpande järnrör är starkt sönderrostade.

Nedrasade gardister torde finnas bland urfallna byggnadsstenar i bäckfåran.

 

Koordinater X 6411254, Y 1337268

Se bilderna i ett bildgalleri