Stenbro Vänga 5:1

Borås Kommun

 

I Vänga socken, Vedens härad, Borås kommun, finns en särdeles vacker bro över

Rölsbäcken-Säveån öster om Vänga kyrka. Det är socknens enda kallmurade sten-

valvbro och togs ur trafik 1936. Vänga bro uppfördes ett fåtal meter från sin ersättare

och är väl synlig vid avtaget mot Vänga på väg R 42 ca 7 kilometer norr om Fristad.

Brons längd är 30 meter, valven är tre respektive två meter breda. Den uppfördes på

1890-talet. Bron har en kraftig välformad strömkon (vatten- och isdelare). Hällarna är

kvaderhuggna med synliga borrmärken. Räckenas ståndare av huggen sten, sexton på

vardera sidan, är försänkta i sidomurarna.

 

Koordinater X 6418536, Y 1330036

Se bilderna i ett bildgalleri