Stenbro Fristad 44:1

Borås Kommun

 

Norr om Sparsörs hållplats i Fristads socken och kommun, Vedens härad ligger över Viskan, helt nära dess utlopp i Öresjö,

den vackra stenvalvsbro bilden visar. I folkmun kallas den Örebro. Bron ligger längs en år 1937 indragen vägslinga. Den ersattes

då med en stålbalksbro. Valvens spännvidd är 6,6, 6,7 respektive 6,2 meter. Bron byggdes så tidigt som i slutet av 1820-talet av

Per Andersson från Kråkås i grannsocknen Sandhult. Örebro betecknas "som ett mycket vackert byggnadsverk med sina tre

proportionerliga valv och betingar ett högt kulturhistoriskt värde". Bron är numera spärrad för motortrafik. Enbart gång och

cykeltrafik är tillåten.

 

Koordinater X 6412559, Y 1333917

Se bilderna i ett bildgalleri