Suntaks Gamla Kyrka

Suntaks gamla kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Valstads församling tidigare Suntaks församling i Skara stift. Kyrkan finns i Tidaholms kommunn.

Byggnaden uppfördes omkring mitten av 1100-talet av putsad sandsten och kalksten i relativt jämna och tjocka skift. Byggmaterialet är finhugget i stort format

och vilar på en dubbel skråkantad sockel. Den har ett rektangulärt långhus och ett smalt kor med en absid. Den breda och korta planbildningen tyder på sydlig

påverkan, medan den trånga triumfbågen och det kraftiga takfallet talar för engelsk influens. På långhusets södra sida är portalen med två språng av sandsten och

odekorerat tympanonfält. På nordmurens yttersida finns spår efter en numera igenmurad portal. Triumfbågen är efter engelsk förebild mycket trång. Den är smalast

i nedre del, ca. 1,5 meter, och som bredast 2,3 meter. Takstolen är av en inhemsk, kryssad typ. I det inre har den ursprungligen varit öppen, vilket visas av dem ovan taket

medeltida väggmålningarna. De äldsta väggmålningarna kan dateras till 1400-talets slut. Sakristian på korets nordsida tillkom troligen på 1600-talet och vapenhuset

1700-talet framför sydportalen. Under 1700-talet tog man upp större fönster i kyrkan. Under 1800-talets slut planerades en utbyggnad av kyrkan. Planerna skrinlades och

man byggde istället en ny kyrka som invigdes 1902. Den gamla kyrkan ingick i byggmästarens entreprenad såsom lön men räddades. Därefter har den genomgått flera

mindre restaureringar. Dopfunten från 1100-talet, altartavlan från 1600-talet och predikstolen från 1700-talet är alla flyttade till Suntaks nya kyrka. Kyrkans märkligaste

föremål är ett träsäte med utskuret varghuvud. Den är försedd med en inskrift Ave Maria i runor på ryggens överstycke. Denna ovanliga stol dateras senast till 1100-talet och

torde haft sin plats i kyrkans kor, men förvaras nu i Skara museum. En liljesten från 1200-talet ligger vid kyrkans ingång, och graven efter ryttmästare Erik Hård av Segerstad tillsammans

med fyra familjemedlemmar finns under kyrkans golv. Plafonden är ett arbete utfört av klockaren i Acklinga, Anders Wetterlind, 1769. Tidigare fanns en klockstapel på kyrkogården.

Dock revs denna 1918 och kyrkklockorna fördes över till den nya kyrkan. Lillklockan härrör från 1200-talet och storklockan är gjuten år 1756.

 

Koordinater X 6446615, Y 1385906

 

Se bilderna i ett bildgalleri