Suntaks Gamla Kyrka

Tidaholms Kommun

 

Suntaks gamla kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Valstads församling tidigare Suntaks församling i Skara stift.

Kyrkan finns i Tidaholms kommunn. Byggnaden uppfördes omkring mitten av 1100-talet av putsad sandsten och

kalksten i relativt jämna och tjocka skift. Byggmaterialet är finhugget i stort format och vilar på en dubbel skråkantad

sockel. Den har ett rektangulärt långhus och ett smalt kor med en absid. Den breda och korta planbildningen tyder på

sydlig påverkan, medan den trånga triumfbågen och det kraftiga takfallet talar för engelsk influens. På långhusets södra

sida är portalen med två språng av sandsten och odekorerat tympanonfält. På nordmurens yttersida finns spår efter en

numera igenmurad portal. Triumfbågen är efter engelsk förebild mycket trång. Den är smalast i nedre del, ca. 1,5 meter,

och som bredast 2,3 meter. Takstolen är av en inhemsk, kryssad typ. I det inre har den ursprungligen varit öppen, vilket

visas av dem ovan taket medeltida väggmålningarna. De äldsta väggmålningarna kan dateras till 1400-talets slut. Sakristian

på korets nordsida tillkom troligen på 1600-talet och vapenhuset på 1700-talet framför sydportalen. Under 1700-talet tog

man upp större fönster i kyrkan. Under 1800-talets slut planerades en utbyggnad av kyrkan. Planerna skrinlades och man

byggde istället en ny kyrka som invigdes 1902. Den gamla kyrkan ingick i byggmästarens entreprenad såsom lön men räddades.

Därefter har den genomgått flera mindre restaureringar. Dopfunten från 1100-talet, altartavlan från 1600-talet och predikstolen

från 1700-talet är alla flyttade till Suntaks nya kyrka. Kyrkans märkligaste föremål är ett träsäte med utskuret varghuvud. Den är

försedd med en inskrift Ave Maria i runor på ryggens överstycke. Denna ovanliga stol dateras senast till 1100-talet och torde haft

sin plats i kyrkans kor, men förvaras nu i Skara museum. En liljesten från 1200-talet ligger vid kyrkans ingång, och graven efter

ryttmästare Erik Hård av Segerstad tillsammans med fyra familjemedlemmar finns under kyrkans golv. Plafonden är ett arbete ut-

fört av klockaren i Acklinga, Anders Wetterlind, 1769. Tidigare fanns en klockstapel på kyrkogården. Dock revs denna 1918 och

kyrkklockorna fördes över till den nya kyrkan. Lillklockan härrör från 1200-talet och storklockan är gjuten år 1756.

 

Koordinater X 6446615, Y 1385906

Se bilderna i ett bildgalleri