Vänga Gamla Kyrkoplats

Borås Kommun

 

Nuvarande kyrka i Vänga är den fjärde i ordningen. En stavkyrka uppfördes på 1000-talet och byggdes troligen om på 1200-talet.

En stenkyrka uppfördes på 1600-talet, men mycket av träet i stavkyrkan återanvändes i golvet liksom i vapenhuset. Denna kyrka

revs år 1905 och då tog man till vara på resterna av stavkyrkan, som sändes till Historiska museet i Stockholm men tyvärr förstördes

det mesta där vid en brand. Vapenhuset blev kvar i Vänga, plankorna har genomgått en dendrokronologisk undersökning och de äldsta

kan ha växt så tidigt som på 800- eller 900-talet. De äldsta fälldes i början av 1000-talet och byggnaden kan däremot vara en av de äldsta

träbyggnaderna i västra Sverige. I vapenhuset förvarades en likbår och pallar, som troligen användes vid kyrktagning av kvinnor. Där finns

också datum inristade för omläggning av kyrkans spåntak. Vid kyrkans rivning år 1905 köpte lantbrukaren J. E. Göransson vapenhuset

och han flyttade hem det till sin gård Säveholm. Efter Göranssons död 1934 tog folkskolläraren Sven Wängqvist hand om vapenhuset och

lyttade det till Vänga skolas trädgård. År 1965 tog Wängqvist initiativet till att vapenhuset återfördes till kyrkogården där det nu står

 

Se bilderna i ett bildgalleri