Torpa medeltida kyrka

Som vi vet så grundades Borås stad intill Torpa lilla medeltida annexkyrka. Detta omtalas för första gången år 1343 men den var mycket äldre. Borås privilegiebrev som utfärdades den 22 maj år 1622 och man bestämde att staden skulle ligga vid Torpa kyrka på platsen för den forna kyrkbyn. Bilden ovan fotograferad jag när jag gjorde ett besök i Caroli kyrkan och i en våning i tornet hittar man lite gamla delar från den gamla medeltidskyrkan. När man renoverade nuvarande kyrka i slutet av 1930-talet så påträffade man bland annat överdelen till ett rundbågigt fönster av romansk karaktär och dels en profilerad sten, som av allt att döma utgjort sidopartiet till en portal.

Båda byggnadsfragmenten är utförda av sandsten. Fönsteröverstycket påträffades högt upp i västmurens insida, nära kyrkans nordvästra hörn. Dörrposten var inmurad nära murkrönet strax öster om den strävpelare som befinner sig i kyrkans sydvästra hörn vid övergången till koret.

Här ser vi fönsteröverstycket från den gamla medeltidskyrka, denna och fönsterbågen och även dopfunten kan redogöra för att Torpa redan omkring år 1200 erhöll en kyrka av sten. Med stor sannolikhet har det även funnits en träkyrka här på platsen. Det finns mycket gamla stenrester som är förvarade i tornet och för den som är intresserad så tycker jag att du ska göra ett besök här. Själv kommer jag att göra ett återbesök för att fotofokumentera mer än vad jag gjorde när jag var där 2015.
Borås privilegiebrev som utfärdades den 22 maj år 1622 så bestämde man att staden skulle ligga vid Torpa kyrka på platsen för den forna kyrkbyn. Samtidigt fastställdes staden namn, Borås efter den års, nuvarande Rydaåsen som sträcker sig nordväst om samhället. Den nya staden tillförsäkrades senare ytterligare fastigheter utom de i Torpa by. Till kyrkoherdens underhåll lades sålunda 1638 kronotorpet Räfsryd och till kaplanens underhåll frick staden 1652 hemmanet Björkäng. Staden skulle enligt privilegiebrevet nyttja och underhålla socknens kyrka gemensamt med bönderna i Torpa socken, Torpa socken var annex till Fristad och förblev så ännu några år efter stadens grundläggning.
Just med kyrkor och deras byggnadssätt är jag väldigt intresserad av och man blir ju onekligen nyfiken på hur Borås medeltidskyrka såg ut och likaså med den träkyrka som fanns här på platsen tidigare. Men man får väl forska vidare på detta ämne.
Jag skrev några inlägg som handlade om Gustav Adolfskyrkan och jag tänkte göra likadant med Carolikyrkan, det är en byggnad full av historia och väldigt intressant.
 

PDF-fil