Borås Wäfveri på Wiskaholm Del 2

Axel Lorentz Theodor Bergengren ledde sin härstamning från en redan på 1500-talet bekant borgmästarsläkt i Norrköping av vilken medlem år 1650 adlades av drottning Christina och en brorson till denne undfick 1692 samma heder av Carl XI i femte led från den sistnämnde föddes Axel Lorentz Theodor den 3 april 1839 på Flathult i Fröderyds socken i Jönköpings län. Under mångårig affärsverksamhet förvärvade Bergengren en grundlig kännedom av köpmännen i nästan hela Sverige och var sålunda väl rustad att överta chefskapet för Borås Wäfveri Aktiebolag, det vill säga Wiskaholms fabriker. Vilket under hans insiktsfulla och kraftiga ledning alltjämt utvecklades och inom få år nådde ett uppsving, som ställde detsamma i första ledet av Borås stads textilfabriker. Då Axel Bergengren den äldre övertog Wiskaholms fabriker utgjorde tillverkningsvärdet knappt ½ miljon kronor, men vid hans död som inträffade den 17 augusti 1901 var tillverkningen redan uppe i omkring 1.2 miljoner kronor.

Redan från första början vidtog fabrikör Bergengren en hel del omfattande förändringar, såväl i byggnader och maskiner som även i tillverkningen som år efter år omfattat allt flera kvaliteter, huvudsakligen avsedda för den stora allmänheten. De första åren bereste Axel Bergengren den äldre själv en stor del av mellersta och norra Sverige samt Stockholm, där hans stora personkännedom kom honom väl till pass. Kommissionslager fanns redan förut i Stockholm, Gävle, Visby och Christiania, med dessa drogs in i slutet av 1890-talet. Bergengren ägde också i Norge och dit reste han årligen, betydande affärsförbindelser och ifrån kommissionslagret i Christiania försåldes Borås Wäfveri Aktiebolags fabrikanter till köpmän i hela Norge, till Mellenrikslagens upphävande för en tid hämmade all avsättning på detta land och denna tycktes nu efter unionsupplösningen så småningom av sig själv komma att upphöra. Före denna tid kunde dock under de sista decennierna av 1800-talet, den norska marknaden särskilt inom textilindustrin betraktas såsom en ej oviktig faktor vid beräkningen av avsättningsmöjligheter för svenska fabriksalster. Från Borås Wäfveri AB exporterades årligen till Norge för 1897 varor till ett värde av 150.000 kr till 200.00 kr.
Dessa två gamla bilder är fotograferade år 1906 och det är alltid roligt att sitta och titta på bilderna och se vilken vinkel de är fotograferade.
Fortsättning följer………

PDF-fil