Fabriken Norden

Fabriken Norden i Kvarteret Grävlingen intill Skaraborgsvägen år 1907. Fabriken är uppförd år 1895 och senare tillbyggd år 1939. Arkitekten heter son vanligt Lars Kellman, han ritade väldigt många byggnaden i Borås och även fabriksbyggnader. På denna tiden var fabriksbyggnaderna riktigt vackra men många utsmyckningar. Till vänster i bild syns järnvägsspåren och utanför bild ligger lokstallarna och även SJ:s bussgarage, båda dessa byggnader är renoverade och fina nu efter att varit förfallna i många år. Idag finns det endast ett järnvägsspår och det leder till Herrljunga och de andra spåren är upptagna och det finns en parkering här i dag.

Åter till Nordens fabrik, med ursprung i en engrosrörelse med ylle- och bomullsvaror hade Victor Svensson samma år grundat företaget. Verksamheten omfattade färgning, tryckning och appretering av vävnader. År 1920 sammanslogs AB Norden med det tidigare engrosföretaget Svensson & Hagberg grundat år 1877, som sedan år 1895 hade sin verksamhet i den intilliggande tegelbyggnaden som fortfarande finns kvar i dag. Verksamheten bedrevs efter år 1920 under det gemensamma namnet AB Svensson & Hagberg. Redan år 1925 åtskildes emellertid åter fabriks- och engrosrörelserna och färgeriet drevs vidare under namnet AB Nordens Textilfabrik. År 1927 övertogs aktiemajoriteten av Nääs fabriks AB, dock utan att Borås fabriken ändrade namn. Under slutet av 1930-talet samt under 1940-talet upplevde färgeriet sin storhetstid vilket även avspeglade sig i utvidgningar av fabriksanläggningen 1939 och 1940. Som mest hade företaget på 1940-talet 135 anställda, år 1958 lades verksamheten vid Nordens Textilfabrik ner när koncernen som företaget ingick i byggde en ny appreturfabrik i Alingsås.
Den hade ursprungligen endast 2 våningar och avslutades med ett sadeltak. Byggnaden hade dock förhöjda gavelavslut som gav den ett ”kubiskt” uttryck. Vid en ombyggnad år 1927 utökades byggnadsvolymen med cirka 30 % man tog en del av fabriksbyggnaden i anspråk. Utbyggnaden kan i dag tydligt utläsas i byggnadens gavelfasader. Samtidigt tillkom en vindsvåning som får sitt ljus via en tak laternin. Byggnaden användes ursprungligen som tryckeri och torkrum, senare har den fungerat som lager och sysal. Den har en, för fabriksbyggnader i staden unik, närmast kubisk form och den präglas av monumentalitet bland annat genom en av olikfärgat tegel formad rusticering i bottenvåningen. Horisontella tegelförband löper runt den andra våningen som avslutas uppåt med en mönstermurad detaljrik takfot. Över fönster och dörrar finns bågformade valv och arkitekten har i byggnaden utnyttjat teglets möjligheter på ett skicklighet sätt. I början av 1900-talet fick taket ett delvis nytt utseende när en andra mindre, tornliknade byggnadsdel tillkom mot norr. Byggnadens exponerade läge invid Skaraborgsvägen förklarar den dekorativt utformade tegelfasaden. Den gav en representativ och solid bild av verksamheten vid anläggningen vilken ansågs vara viktigt för företaget vid tiden för uppförandet av byggnaden. Byggnaden finns kvar än i dag och här finns Ica City och byggnaden är fortfarande väldigt välbevarad. Jag har tidigare bloggat om denna fabrik men har hittat lite nya bilder som är värda att visa.

PDF-fil