Åkerlunds

Här håller man på att bygga den stora fabriken Åkerlunds spinneri på Druvefors och byggnaden byggdes mellan åren 1898–1899. Så bilden är fotograferad 1898–1899 och fotografen står troligen på Spårgatan. Under senare hälften av 1880-talet var den svenska bomullsindustrin i snabb utveckling. I Göteborgstakten, i Borås och Sjuhäradsbygden sedan gammalt centra för tillverkningen av bomullsvaror i vårt land. Det ena väveriet efter det andra anlades och produktionen av bomullsvävnader ökade hastigt. Denna utveckling medförde så småningom, att bristen på bomullsgarn av inhemsk tillverkning blev alltmera kännbar. För att avhjälpa denna brist och för att utnyttja de möjligheter som här tycktes erbjuda sig, anlades under 1800-talets sista årtionden flera bomullsspinnerier i vårt land. Ett sådant företag var Åkerlunds Bomullsspinneri Aktiebolag i Borås. Företaget grundades den 17 september 1898. Initiativtagare var Otto Åkerlund, vars intresse förtextilindustrin kan återföras på hans fader, Fabrikören P. A. Åkerlund, som blivit kallad ”Boråsindustrins Grundläggare”. I det nya företagets första styrelse var P. A. Åkerlund, Otto Åkerlund och hans äldre broder Frans Åkerlund med Gustaf Rydin och Albert Nordlund som suppleanter. Aktiekapitalet utgjordes vid grundandet av 600.000 kronor men ökades redan följande år till 800.000 och uppgår för närvarande till 1.400.000 kronor.


Så här vacker blev spinneriet när det var färdigt och byggnaden är nästan lika vacker i dag. Maskinerna hos Åkerlunds drevs till en början med ånga. Drivkraften överfördes från ångmaskinens stora linskiva till de många transmissionsaxlarna i fabrikens olika avdelningar. Detta var en för sin tid mycket praktisk metod för kraftöverföring. Hos Åkerlunds användes den till år 1915, då ångan avlöstes av elektriciteten och ångmaskinen och den stora linskivan stoppades efter 17 års tjänst.
Förr i tiden så hade man väldigt nytta av ånga och ser man placeringen på alla dessa spinnerier, väverier och färgeriet så låg det alltid vid vattendrag. Det lång många industrier längs med Viskan ifrån Ålgården och ner mot Druveforsfallet och även längs hela Viskans sträckning ner mot Varberg.

PDF-fil