Gravfält Fjärås 81:1

Kungsbacka Kommun

Gravfält, ca 500x125 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 160 fornlämningar. Dessa utgörs av 4 högar, 24 runda stensättningar, 7 ovala (eller skeppsformiga) stensättningar och ca 125 resta stenar, varav ca 15 osäkra. Högarna är 8-10 m diam och 0,8-1,3 m h. I regel med enstaka stenar i ytan, 0.2-0.3 m st. En är ytskadad av grustäkt, belägen i äldre grustag i Ö delen. Två har grop i mitten, den fjärde högen är kantskadad i V genom odling.
De runda stensättningarna, av vilka ett par är högliknande, är 3-10 m diam och 0,2-0,4 m h. Övertorvade, mestadels med enstaka stenar i ytan, 0,2-0,4 m st. Många är otydliga och oregelbundna i form och begränsning och flera har yt- och kantskador efter grustäkt och hjulspår.
Antalet stensättningar är svårbedömt. De ovala (eller skeppsformiga) stensättningarna är 4-10 m l, 2-3,5 m br och 0,1-0,3 m h (huvudsakligen i riktning N-S). Övertorvade med enstaka stenar i ytan, 0,1-0,3 m st. Samtliga är belägna på den låga delen i gravfältets V del. De resta stenarna är 0,2-4,7 m h (i regel 0,5-2 m h, en i södra delen kallas Frodestenen och är 4,7 m h), 0,3-1 m br och 0.1-0.3 m tj. Oftast hällformiga, enstaka har närmast fyrsidig genomskärning. Tre är avslagna. Ca 20 är sekundärt resta i grustäkt, med största säkerhet är dock flertalet sekundärt resta (se nedan). Ca tio stenar i V kanten är osäkra. Ca 20 är kullfallna och ett fåtal kan härröra från odling.
Stora delar av gravfältets centrala och V delar är skadade av gamla grustäkter, dessutom genomtvärar 2 vägar gravfältet. Vid V kanten är en kraftig vall av sten och jord, intill 10 m br och 0,5 m h, oklar funktion. Ett flertal klumpstenar finns på gravfältet, särskilt i SÖ delen, vilka kan ha utgjort fornlämningar. I S delen finns två tomter vilka kan ha förstört fornlämningar.
1914 undersökte T J Arne två högar i gravfältets V del. Den ena högen daterades till vikingatid, den andra var fyndtom. 1973 undersöktes slänten vid vägen mot Li på en ca 200 m l sträcka.Tolv olika anläggningar undersöktes. Stensättningarna daterades till vikingatid. Enligt flera äldre anteckningar har de flesta stenarna legat omkullslagna men senare blivit resta på nytt.
Grav markerad av sten/block - Typ: rest sten, antal 125
Hög - Form: rund, antal 4
Stensättning - Form: rund, Konstruktion: övertorvad, antal 24
Stensättning - Form: oval, Konstruktion: övertorvad, antal 7

Källa: Wikipedia

Fotodatum 20230624

Publicerad 20230812

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

137 Bilder