Hångers ödekyrkogård Bjurum 19:3

Borås Kommun

Ödekyrkogård 55x34 m, omgiven av en vällagd stenmur, 0,5-1,1 m h och 1,9-4 m br, något raserad i SÖ och med ingång i NV. Nuren är troligen delvis pålagd eller ombyggd med odlingssten men kan troligen innehålla den ursprungliga bogårdsmuren. Kyrkogården möjligen dock större, enl karta 1793. I centrala Ö delen av nr 1 är:  Kyrkoruin, ca 20x12 m och intill 0,5 m h. I långsidan är vallar 2-5 m br, övermossade med i ytan talrika stenar 0,2-0,4 m st. Särskilt på V vallen är odlingssten pålagd. I S vallens V del är en öppning 2 m br. Ö gaveln otydlig, där ligger ett odlingsröse. Minnesinskrift i flyttblock, 4x2 m och 1,2 m h. Inskirften: "HÄR LÅG HÅNGER KYRKA" skriven i en 0,69x0,34 m st nedhuggning. Inom nr 1 är 2 medeltidagravstenar. En i VNV är 1,95x0,6 m och 0,2 m h med facetterad överdel. I dennas mitt är i upphöjd relief en ristning av fyrklöverformat kors, 0,3x0,25 m och en längsgående list, 1,4 loch 5 cm br. Stenen kallas kung Inges sten. En, belägen i Ö om nr 2 är 1,8x0,6 m och 0,4 m h med kolonnliknande, facetterad överdel. ÖSÖ om nr 3 ligger en sten för vigvattensavlopp, 0,95 m diam och 0,4 m tj med 3 rännor till centralt hål. Sönderslagen i två delar. Beväxt med lövträd, i huvudsak almar, runt kanten.

Källa Riksantikvarieämbetet

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

Koordinater: 58.269635, 13.523966

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

45 Bilder