Hols Gravfält

Vårgårda Kommun

Vid Hols gärde finns Västra Götalands största område med fornåkrar. Här finns också ett stort gravfält från järnåldern och flera storhögar från bronsåldern. Hols gärde ligger uppe på krönet av Hols hed norr om Hols kyrka. På hela området finns rester av fornåkrar, vars välvda profil tyder på att de är från medeltiden eller senare.
Innan området odlades upp, användes det som gravfält. De tidigaste gravarna är de stora högar från bronsåldern som ligger spridda över området. Den mest lättillgängliga är Store hög alldeles intill vägen som leder förbi Hol. Högen är arton meter i diameter och två och en halv meter hög. Flera av storhögarna ligger längs åskanten i norr intill sluttningen mot Säveåns dalgång.
Om du passerar till höger om Store hög och fortsätter vägen fram kommer du till det största av de många järnåldersgravfälten. Gravfältet omfattar sammanlagt omkring 160 gravar, varav mer än 130 är små runda högar. De tätt liggande högarnas runda profil ger området ett kullrigt utseende. Förutom högarna finns drygt tjugo runda stensättningar, ett par resta stenar och en domarring. Domarringen, som ligger i gravfältets sydöstliga hörn, består av nio klumpformiga stenar och är förmodligen en av de tidigaste gravarna på gravfältet.
I nordvästra delen av gravfältet, parallellt med den nutida vägen, ligger en hålväg. Den är numera igenfylld och kan vara svår att upptäcka.
Ett par mindre gravfält ligger till öster respektive väster om Store hög. Här finns en mindre mängd högar och stensättningar. På det västliga gravfältet, som man kommer till om man följer vägen till vänster om Store hög, finns också ett par större högar som förmodligen är från bronsåldern. Här finns också en delvis igenfylld hålväg.
Intressanta bronsåldersfynd har hittats Vid gården, strax norr om det största gravfältet, finns rester av ett tredje gravfält. Här har man bland annat hittat flintavslag, en bronsknapp och keramik i en grav från bronsåldern. Ett par större högar ligger nära vägen ett par hundra meter öster om det stora gravfältet. En tredje hög har funnits, men den undersöktes och togs bort på 1960-talet. Ytterligare större högar finns ett par hundra meter söder och sydost om dessa. I närheten ligger också områdets tydligaste hålväg, som löper i nord-sydlig riktning, är 115 meter lång och som mest tre meter bred och lika djup.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6432885, Y 1314074

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder