Tegalund (Enebacken)

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Friköpt. (Har tillhört Guldsmedsgården)

Första kända boende:

1859 uppläts marken till drängen Petter Svensson och hans blivande hustru enligt här nedan upptecknat torpkontakt. Den blivande hustrun hette, enligt vad vi funnit, Kristina Andersdotter född i S.Björke, födelseår okänt, död 1915. Petter var född 1828 och död 1910.

Torpet upphörde:

Sist fast boende var bröderna August och Johan Alfred Pettersson. August var född 1874 och Johan Alfred var född 1866. De bodde där till i början av 1960-talet. Johan var skräddare och de hade två systrar, Matilda och Augusta. Samtliga barn till ovan nämnde Petter och Kristina. Matilda flyttade ut från Torpet men Augusta och bröderna stannade kvar.

Allmän beskrivning om Torpet:

Bostaden användes nu som sommarbostad, marken som fanns är försåld till lantbrukaren Mats Josefsson.

Torpkontraktet lyder enligt följande:

Utdrag an inteckningsprotokoll, hållet vid lagtima sommarting med Gäsene härad å tingstället Ljung 10 juni 1863.

§ 41 Under anhållan o inteckning inlemnade f.d. häradsdomaren  Bengt Carlsson i Hof ett så lydande kontrakt.

"Torpkontrakt"

Jag undertecknad jordeegare af 3/16 mtl. Hov Guldsmedsgården bortarrenderar till uppodling all min egande andel i den jord som mig genom sist förrättade landtmäteri i Rönneskog tillfallit, till drängen Petter Svensson från Grude Stom på hans och hans blivande hustru lifstid med följande villor nämligen:

1. Lägenheten tillträdes nu genast: och såsom skatt skall torparen erlägga Två (2) rdr 24 s.riksm. om året de 3 första åren och när dessa 3 åren äro förbigångna då skall han till mig betala fem (5) rdr. samma mt.hvarje år och denna skall betalas årligen den 2dre januari året efter brukningen, vid förlust af all rätt till hemmanet.

2. Den nu växande och blivande skog skall väl ansas och vårdas.

3. I händelse nytt Landtmäteri skulle inträffa och egorna bortbytas, då får torparen därme åtnöjas.

Så överenskommet och afslutat skedde i Hof Guldsmedsg. den 4 juni 1859

Anders Andersson jordegare

Petter Svensson torpare

Vittnen: Johannes Svensson Hov Herreg. Anders Carlsson vid Guldsmedgården m.h.p.

 

Likaledes upplåter undertecknande sterbhusdelegare i afl. Andreas Andersson här i Hof Guldsmedsg. Sterbhus vår egande andel i samma mark som är tillsammans med den ovannämnda, till samme torpare mot samma vilkor som ovan nämndt är nemligen att torpare erlägger och utgör dylika rätt och skyldigheter till oss som till Anders Andersson. Dock med förbehåll att detta kontrakt icke sträcker sig längre än tills någon af våre barn bliver myndiga och göra anspråk härom.

Så afslutadt af år och dag som ofan.

Ulrika Johansdotter Enkas m.h.p.

Anders Johansson i Hof Herreg. förmyndare m.h.p.

 

Med ovanstående kontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig till dess uppfyllande. Petter Svensson torpare

Vittne som ovan.

--------------------------------------------------

Så började ett strävsamt liv för Petter och hans hustru, de fostrade upp 4 barn, 2 söner och 2 döttrar. Någon uppodlad mark fanns tydligen ej, utan de fick bryta och odla för att kunna livnära sig genom idogt arbete kunde torpet till slut föda 2 kor jämte smådjur. Torpet friköptes senare och barnen övertog och bodde kvar där, 3 st till sin död i början av 1960-talet. Namnet Tegalund har troligen tillkommit i slutet av 1800-talet ty det finnes inte med i kyrkboken innan dess.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer....