Kvarnruin Horla 60:1

Vårgårda Kommun

Småindustriområde, ca 150 x 20 m (Ö-V), bestående av lämningar efter 2 kvarnar och 1 såg. Dessa utgörs av minst 2 kvarn- och/eller såggrunder, 1 stenskodd ränna, rester efter 1 dammvall, strandskoningar och stenrensningsvallar. Grunderna, belägna på S sidan, är 10-15 x 5-7 m st (Ö-V) och intill 3,5 m h med 0,6 - 1 m tj väggrester, av kallmurade stenar, 0,3 - 1 m st, delvis övermossade. Rännan i åfåran löper omedelbart N om dessa och är ca 50 m l (Ö-V)V), 1,5 - 2 m br med kantskodda sidor, av kallmurade stenar. Ö om grunderna är, på båda sidor ån, rester efter dammvallen, ca 7 m br och 2 m h, av kallmurade stenar. Ställvis syns strandskoningar och rensade partier med sten uppkastade längs åkanterna. I V delen av området är en träbro med mycket kraftiga brofästen, av kallmurade stenar. Ö om bron finns nu ett kraftverk med en, längs bäcken, parallellt liggande tub. Den börjar i Ö vid en i sen tid anlagd damm
Här ska Melltorps och Övratorps kvarnar samt Melltorps såg varit belägna. Kvarnverksamhet har bedrivits här sedan 1600-talet och båda kvarnarna är upptagna i kvarnkommissionen 1697. Enligt laga skifteskartor 1864 och 1866 utgörs området av Melltorps kvarnplats med två byggnader och en dammvall markerade i Ö delen. På generalstabskartan 1869 finns två kvarnar och på häradsekonomiska kartan 1890-97 finns en såg och en kvarn markerade strax Ö om bron.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Fotodatum 20230114

Publicerad 20230630

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

64 Bilder och en videosnutt