Surteby Kyrka

Marks Kommun

Surteby kyrka är en kyrkobyggnad i Surteby i Marks kommun. Den tillhör sedan 2011 Västra Marks församling (tidigare Surteby församling) i Göteborgs stift.
Kyrkan uppfördes troligen på 1200-talet i romansk stil med smalare kor. Den fick sitt nuvarande utseende vid en stor om- och tillbyggnad 1781-1784, då det medeltida koret revs och byggnaden förlängdes åt öster och breddades åt norr. Från den tidigare kyrkan återstår främst den södra väggen. Tornet med en liten, öppen lanternin uppfördes 1824-1826 av Sandhultsbyggmästarna. Nuvarande sakristia vid norra sidan byggdes 1897-1898 då kyrkan restaurerades under ledning av Adrian Crispin Peterson. Altarringen liksom innerdörrar och ytterdörrar nytillverkades. En glasvägg med glasdörrar uppsattes mellan vapenhuset och kyrkorummet. Korbänkar och altartavla avlägsnades. Ett rundbågigt fönster togs upp i korets östvägg och nya korgbågiga fönster med metallspröjs sattes in i befintliga öppningar. Ny altaranordning med rundbågigt överstycke och kolonner samt ny bänkinredning tillkom.
En ut- och invändig renovering företogs även 1926 under ledning av Allan Berglund. Den oljefärg som väggarna bemålats med vid sekelskiftet avlägsnades och därefter kalkning. Målerier bakom skulpturerna på predikstolens sidor upptäcktes och konserverades och taket rengjordes. Alla fönsterrutor byttes ut, elektriskt ljus och centralvärme installerades. År 1794 försågs kyrkorummet med ett nytt innertak. Det bemålades av Jacob Magnus Hultgren, som även den altaruppsats som nu är uppställd i tornet. Vid restaureringen 1898 dekormålades väggarna av Martin Wallström, som även modifierade takmålningarna i tidens smak. År 1959 konserverades och återställdes takmålerier och två nummertavlor av Carl Otto Svensson.
Predikstolen byggdes på 1630-talet och omarbetades 1700, troligen av Marcus Jäger den yngre. Dess ursprungliga evangelistbilder togs åter fram 1926 efter att ha varit övermålade. En altartavla från 1794 förvaras i tornrummet. Ett rökelsekar är från 1200-talet. Ett krucifix från 1400-talet, som tyvärr saknar armarna och korset. Korfönster i mosaik är från 1960.

Koordinater: 57.441556, 12.516842

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

37 Bilder