Vårgårda kvarn Siene 229

Vårgårda Kommun

 

Småindustriområde, ca 100 x 60 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 dammvall, 1 kvarnbyggnad med tillbyggt kraftverk, uppgifter om 2 kvarnar och 1 benstamp. Dammvallen, något v-formad, är ca 30 m l (NV-SÖ), 0,5 - 1 m br och intill 1,5 m h, av kallmurade och murade, delvis tuktade stenar samt betong. I SÖ delen är ett utskov med spettluckor av trä. Dammvallen är till stor del byggd på två kvillar i ån. Enligt geometrisk karta år 1770 har det på vardera sidan ån funnits en kvarn med tillhörande mjölnarbostäder. Enligt storskifteskarta 1774 och häradsekonomiska kartan 1890-97 är endast en kvarn markerad, belägen V om ån. Här ligger nu en tegelbyggnad som fungerat som havregrynskvarn. Ett kraftverk är inrymt i en tillbyggnad till kvarnen. Kvarnen på V sidan ån nämns i jordeboken 1691 som "Mottaqwarn". Benstampen ska ha varit belägen intill kvarnen och värderades 1763 till 50 daler. Havregrynskvarnen byggdes 1871 ungefär på platsen för Motta kvarn och blev landets första. Under 1800-talet omnämns även en såg och ett oljeslageri vid Hjultorps strömmar, möjligen belägna inom området eller S om landsvägsbron vid Hjultorps kvarn. Källa Riksantikvarieämbetet

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder